wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Kontakt

Regulamin§1 Informacje ogólne
1. Właścicielem serwisu jest FPHU „Mozaika” Marzena Piliszko z siedzibą w Łodzi przy ulicy Liniowej 13, NIP: 726-134-06-03, dalej zwanym „Sprzedającym”.

 

2. Dane kontaktowe:
Numer telefonu kontaktowego – 509-439-273
Adres poczty elektronicznej –
info@warsztatymozaika.pl
Adres pocztowy – FPHU „Mozaika” Marzena Piliszko, ul. Liniowa 13, 94-232 Łódź

§2 Definicje

1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie konta;

3. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia;

4. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach;

8. Produkt - dostępna na stronie internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Usługobiorcą a Sprzedawcą;

9. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

10. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.warsztatymozaika.pl

11. Sprzedawca; Usługodawca – FPHU „Mozaika” Marzena Piliszko z siedzibą w Łodzi przy ul. Liniowa 13; NIP: 726-134-06-03

12. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu lub usługi zawarta między Usługobiorcą, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. Usługobiorca - zarówno Konsument, jak i Klient;

14. Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

15. Strona internetowa – www.warsztatymozaika.pl

 

§3 Zamówienia
1. Zawarcie umowy następuje w złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie internetowej oraz cennikiem.

4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego może być wymagane założenie Konta poprzez Formularz Rejestracji.

6. Zakupu produktów zamawiający może dokonać za pośrednictwem Formularza Zamówienia bądź telefonicznie.

7. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych i nie obejmuje czasu dostawy.

 

§4 Ceny i płatność
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. 2. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki, które są ustalane indywidualnie
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów, modyfikowania oferty sprzedażowej, a także wprowadzania oraz odwoływania promocji i rabatów jak również przesyłania indywidualnych ofert drogą mailową.
4. Płatność odbywa się za pośrednictwem przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze. 5. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 

§5 Dostawa
1. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost, Kurier InPost lub odbiór osobisty w siedzibie firmy. 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie leżące po stronie przewoźnika.

 

§6 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie internetowej, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres info@warsztatymozaika.pll w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
4. W przypadku reklamacji koszt odesłania i ponownego wysłania towaru ponosi Sprzedawca towaru.
5. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

§7 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres info@warsztatymozaika.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres ul. Liniowa 13, 94-232 Łódź oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim. 5. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez Sprzedawcę dla zakupionych towarów.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
8. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

9. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sprzedawcę w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru, przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.

§8 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.

5. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem.

6. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że opis dostępny jest na stronie http://www.prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl

7. Treść załączników nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

 

§9 Ochrona danych osobowych
1. W przypadku korzystania ze strony internetowej www.warsztatymozaika.pl użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym lub do kontaktu z użytkownikiem za pomocą formularza. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.). Szczegóły przetwarzania danych osobowych Użytkowników w takich przypadkach opisują poniższe ustępy.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest FPHU „Mozaika” Marzena Piliszko, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do usługodawcy na adres FPHU „Mozaika” Marzena Piliszko, ul. Liniowa 13, 94-232 Łódź lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: info@warsztatymozaika.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

…………………...

(Miejscowość, data)

…………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………..

…………………………..

…………………………..

(adres)

 

FPHU „Mozaika” Marzena Piliszko

ul. Liniowa 13,
94-232 Łódź

 

 

Reklamacja towaru

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………….. towar jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu …………

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • wymiany towaru na nowy*
    • nieodpłatną naprawę towaru*
    • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………………….) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………..……../przekazem pocztowym na mój adres*
    • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………………../ przekazem pocztowym na mój adres*.

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2.

…………………...

(Miejscowość, data)

…………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………..

…………………………..

…………………………..

(adres)

 

FPHU „Mozaika” Marzena Piliszko

ul. Liniowa 13,
94-232
Łódź

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

 

Ja/My (*)………………….………………………….……niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………..……………………………………..………………………...

 

Data zawarcia umowy ……………………………

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl